Image

WĘGIERSKO-POLSKA SZKOŁA SZERMIERKI SZABLĄ

WARSZAWA, LUBLIN, ŁÓDŹ, GDAŃSK, GDYNIA, RZESZÓW, KRAKÓW, LONDYN

Image

Nasze Stowarzyszenie

STATUT STOWARZYSZENIA WĘGIERSKO-POLSKA SZKOŁA SZERMIERKI SZABLĄ

ROZDZIAŁ I
NAZWA I TEREN DZIAŁANIA

Art. 1
1. Stowarzyszenia działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.
3. Stowarzyszenie używa nazwy „Węgiersko-Polska Szkoła Szermierki Szablą”

ROZDZIAŁ II
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

Art. 2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr. 20, poz. 104 z późn. zm.)
2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenia może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
4. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust, 3 o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
5. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Art. 3
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
3. Wolontariusze mogą wykonywać prace, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

ROZDZIAŁ III
CELE STATUTOWE DZIAŁALNOŚCI

Art. 4
1. Do celów Stowarzyszenia należy:
1) prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej,
2) utrwalanie tradycji nauczania szermierki szablą według wzorców zakorzenionych w narodzie polskim i węgierskim,
3) promowania i rozpowszechnianie wiedzy na temat znaczenia szabli w polskiej i węgierskiej tradycji, z naciskiem na znaczenie szabli w historii obu narodów,
4) wzbogacanie życia społecznego oraz kultury fizycznej,
5) reprezentowanie członków Stowarzyszenia przed instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
6) promowanie inicjatyw kulturalnych i społecznych organizowanych przez osobowości związane z szermierką,
7) promowania miasta Warszawy jako ośrodka kulturalnego.

3. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie:
1) prowadzi zajęcia edukacyjne w zakresie szermierki szablą,
2) organizuje seminaria, obozy sportowe, warsztaty i zajęcia z zakresu szermierki szablą,
3) organizuje pokazy szermierki szablą,
4) prowadzi akcje marketingowe i promocyjne wydarzeń kulturalnych związanych z szermierką szablą,
5) przyznaje stypendia oraz dotacje celowe na zakup sprzętu i realizację projektów związanych z szermierką szablą,
6) wydaje książki, czasopisma i broszury oraz realizuje materiały audio-wizualne związane z celami statutowymi Stowarzyszenia,
7) prowadzi działalność charytatywną oraz niefinansowo wspiera kombatantów i ich rodziny w trudnej sytuacji życiowej,
8) współdziała w realizacji swych celów z władzami Rzeczypospolitej Polskiej oraz organami samorządowymi miasta Warszawy.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebrania Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.

Art. 6
1. W przypadku ustąpienia członka organów Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów pozostałych członków danego organu, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru.
2. Nie jest dopuszczalne łączenie funkcji w poszczególnych organach Stowarzyszenia.

Art. 7
1. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności połowy wszystkich członków danego organu uprawnionych do głosowania.

Art. 8
Walne Zebranie Członków
1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może obradować jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.

Art. 9
1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium ustępującej Zarządu Stowarzyszenia,
4) wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
5) zatwierdzanie preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich,
7) podejmowania uchwał w kwestii zmiany statutu,
8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i rozporządzenia jego majątkiem,
9) rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
10) uchwalania regulaminów działania organów Stowarzyszenia

Art. 10
1. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach postawionych na porządku obrad.
2. Wnioski przedłożone Zarządowi Stowarzyszenia przez co najmniej 15 członków Stowarzyszenia na 10 dni przed terminem Walnego Zebranie Członków, Zarząd Stowarzyszenia umieszcza w porządku obrad.

Art. 11
O terminie i miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków Stowarzyszenia na co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

Art. 12
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest z inicjatywy Zarząd Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej albo na żądanie 15 Członków Stowarzyszenia, i zwoływane jest nie później niż 60 dnia od złożenia stosownej inicjatywy.

Art. 13
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 7 członków, wybranych na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zwykłą większością głosów przy obecności połowy wszystkich Członków.
2. Odwołanie członka Zarządu Stowarzyszenia przed upływem kadencji, może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów.
3. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika
Art. 14
1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
3) uchwalanie okresowych planów działalności i merytorycznej, preliminarza i budżetu
4) zatwierdzenie bilansu,
5) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
6) zwoływanie Walnych Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,

8) współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi oraz organizacjami społecznymi,
9) nadawanie i odbieranie tytułu członka honorowego,
10) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

Art. 15
1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku, działający łącznie 2 członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
2. Jeżeli inne przepisy statutu nie wskazuję inaczej uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy członków Zarządu.
3. Organizacje i tryb pracy Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Art. 16
Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 17
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z własnymi uchwałami oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebrania Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników, korzystać z opinii i usług specjalistycznych firm, zwłaszcza księgowych i prawniczych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązana zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia z należytą starannością, przestrzegając przepisów prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia sprawują swój urząd do czasu wyboru swych następców.
5. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia sprawujący urząd, mogą być powołani na kolejne kadencje.
6. W przypadku nie obsadzenia stanowiska w Zarządzie Stowarzyszenia w związku z rezygnacją, usunięciem, śmiercią, lub niezdolnością do wykonywania obowiązków przez członka, Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do powołania w drodze uchwały kolejnego członka, który uzyskał podczas ostatniego głosowania kolejna najwyższą liczbę głosów. Powołany w ten sposób członek pełni powierzoną mu funkcję do końca kadencji Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 18
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.
3. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli działalności finansowej, gospodarczej i celowościowej Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądaniem wyjaśnień.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
6. Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Art. 19
1. Zarząd Stowarzyszenia, w przypadku działania członka na szkodę Stowarzyszenia lub rażącego lekceważenia postanowień statutu, może w formie orzekać kary:
1) upomnienia,
2) zawieszenia w prawach członka na okres od trzech miesięcy do trzech lat,
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia,
2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie nałożenia kary przysługuje odwołanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 statutu.
3. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania orzeczonej przez Zarząd kary.

ROZDZIAŁ V
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Art. 20
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków,
2) Członków Wspierających,
3) Członków Honorowych.
2. Członkostwo w każdej postaci jest prawem niezbywalnym.

Art. 21
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna która ukończyła 16 lat i uzyskała pisemne zezwolenie swoich opiekunów prawnych.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa
3. Kandydat do Stowarzyszenia składa do Zarządu pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązanie do opłacania składek.
4. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, o której niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

Art. 22
Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne, a każdemu członkowi przysługuje prawo do wystąpienia ze Stowarzyszenia w każdym czasie.

Art. 23
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania, lub siedzibę, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i złoży oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd.
3. Członek wspierający opłaca składkę członkowska w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
4. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, której godność tę nada Zarząd Stowarzyszenia za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
5. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
6. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego, mogą natomiast uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Art. 24
1. Członkowie Stowarzyszenia posiadają prawo:
1) głosowania podczas zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków Stowarzyszenia,
2) do uczestniczenia w dyskusji nad wnioskiem przedłożonym Stowarzyszeniu podczas Walnego Zebrania Członków,
3) wybierania i bycia wybieranym na członków organów Stowarzyszenia,
4) zgłaszania petycji oraz podnoszenia dyskusji na tematy o znaczeni zasadniczym dla Stowarzyszenia oraz do przedkładania wniosków podczas walnych zgromadzeń Stowarzyszenia, z zachowaniem przyjętego porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
5) do korzystania z wszelkich korzyści lub przywilejów związanych z działalnością lub usługami jaki prowadzi Stowarzyszenie, zgodnie z jego celami statutowymi.

Art. 25
1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) terminowo uiszczać składki członkowskie oraz inne opłaty zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia, chyba że zostali ze składek zwolnieni,
2) pełnić powierzone funkcje we władzach Stowarzyszenia,
3) uczestniczyć we wszystkich zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach Stowarzyszenia,
4) przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków oraz uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
5) umacniania i chronienie pozytywnego wizerunku i dobrego imienia Stowarzyszenia,
6) czynnie uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.

ROZDZIAŁ VII
WYGAŚNIĘCIE I UTRATA CZŁONKOSTWA

Art. 26
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub prawomocnego pozbawienia praw publicznych,
3) utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego,
4) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przekraczającego 9 miesięcy,
5) skreślenia z listy członków w związku z działalnością członka na szkodę Stowarzyszenia lub rażącego lekceważenia postanowień Statutu.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt. 4 lub 5, niniejszego artykułu Zarząd stwierdza ustanie członkostwa w drodze uchwały, bądź odpowiednio podejmuje uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka i niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie ustania członkostwa lub wykluczenia Członka Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, złożone w ciągu 14 dni za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna w ramach postępowania wewnątrz Stowarzyszenia.
4. Odwołanie od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenie Członka Stowarzyszenia powoduje, iż do dnia rozpoznania odwołania, prawa Członka Stowarzyszenia określone w art. 24 statutu ulegają zawieszeniu.

ROZDZIAŁ VIII

Art. 27
1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji jego statutowych.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, krajowych oraz zagranicznych spadków i zapisów,
3) dotacji celowych i dotacji z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego przewidzianych odrębnymi przepisami prawa,
4) dochodów z własnego majątku,
5) ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie może swój majątek inwestować zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, sporządza i upublicznia sprawozdania ze swej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Majątkiem Stowarzyszenia administruje Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IX
ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

Art. 28
1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
2. Wniosek o zmianę Statutu wraz z propozycją zmian może zgłosić na piśmie Zarząd Stowarzyszenia lub grupa co najmniej Członków Stowarzyszenia
3. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 3/4 głosów przy obecności 3/5 wszystkich Członków Stowarzyszenia.
4. W przypadku podjęcia uchwały dotyczącej rozwiązania się Stowarzyszenia likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia.
5. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przechodzi na Polski Czerwony Krzyż.

Warszawa, dn. 20 kwietnia 2015 r.